Vad är en kontrollplan?

Kontrollplanen är ett dokument som styr det kontrollarbete som byggherren och kontrollansvarig ansvarar för under byggprocessen. Kontrollplanen ska innehålla information om:

1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse, kontrollmetod, underlag som kontroll görs mot och resultat,
2. vem som ska göra kontrollerna,
3. vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,
4. vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske,
5. vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och
6. hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.
 

 

Exempel på upplägg för en kontrollplan


Kontrollplan exempel
 
 

Vi upprättar gärna din kontrollplan. Slå en signal på telefon så hjälper vi dig vidare.
0730519050

Top