Enligt Plan- och Bygglagen så ska en kontrollansvarig…

En kontrollansvarig ska
1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 § och, i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall,
2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,
4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
7. om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.

Arbetssätt

I rollen som Kontrollansvarig företräder vi byggherren och ansvarar för att det finns kunskap och erfarenhet som säkerställer att samhällets krav på byggnads-, rivnings- eller markarbeten uppfylls.
 
En viktig egenskap hos kontrollansvarig är att kunna fastställa vilka kontroller som är viktiga och sedan jobba för att de genomförs på ett korrekt och smidigt sätt.
 
Kontroller under byggskedet kan bli väldigt värdefulla genom att fånga upp byggnadstekniska delar som inte är synliga vid senare skede.

 
Vi ses gärna och berättar mer om vad kontrollansvig gör och till vilket nytta det kan vara för dig. 0730519050
 

Mer information från Boverket:

 
Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? – publikation av Boverket
 
Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? – publikation av Boverket
 

Top