När krävs det en kontrollansvarig (KA)?

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) så är det ytterst byggherren som ansvarar för att olika bygg- eller rivningsåtgärder inte strider mot lagar, förordningar och regler. Byggherren har därtill ett kontrollansvar, enligt PBL, för att åtgärder inte strider mot lagar, regler osv. I de flesta fall får inte byggherren själv ansvara för kontrollarbetet. Förutom vid mindre ändringar och åtgärder så måste byggherren utse en oberoende och certifierad kontrollansvarig enligt PBL (tidigare kallat kvalitetsansvarig enligt PBL).

Som grundregel gäller att det ska finnas en särskild kontrollansvarig för åtgärder som är bygglov-, rivningslov-, marklov- eller anmälningspliktiga.
Läs på Boverkets hemsida om vilka åtgärder som är bygglovsspliktiga

Den kontrollansvarige ska vara utsedd i samband med att bygglovsansökan skickas in till kommunen.

…och när behövs det inte en kontrollansvarig?

 
Små ändringar av en- eller tvåbostadshus
Små ändringar av en- eller tvåbostadshus kan vara utan krav på kontrollansvarig så länge byggnadsnämnen inte beslutar om annat i samband med bygglovsansökan. Exakt vart gränsen för “små ändringar” går beror lite på vart i landet man bor. Eftersom varje kommun har mandat att bestämma detta kommer det skilja sig något från kommun till kommun och det skiljer sig även mellan tätort och landsbygd.
 
Små åtgärder
Regeringen kan reglera/meddela om små åtgärder som inte kräver kontrollansvarig trots att de är lov- eller anmälningspliktiga.
Till exempel så brukar inte murar, plank och skyltar kräva kontrollansvarig.

 

Mer information från Boverket:

 
Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? – publikation av Boverket
 
Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? – publikation av Boverket
 

Top