Vattenpass
 

Är du i behov av cert. kontrollansvarig? Plynova ger dig god service, kompetens och lämnar offert på förfrågan.

Behöver du anlita en kontrollansvarig (KA)?

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) så är det ytterst byggherren som ansvarar för att olika bygg- eller rivningsåtgärder inte strider mot lagar, förordningar och regler. Byggherren har därtill ett kontrollansvar, enligt PBL, för att åtgärder inte strider mot lagar, regler osv. I de flesta fall får inte byggherren själv ansvara för kontrollarbetet. Förutom vid mindre ändringar och åtgärder så måste byggherren utse en oberoende och certifierad kontrollansvarig enligt PBL (tidigare kallat kvalitetsansvarig enligt PBL).

Som grundregel gäller att det ska finnas en särskild kontrollansvarig för åtgärder som är bygglov-, rivningslov-, marklov- eller anmälningspliktiga.
Läs på Boverkets hemsida om vilka åtgärder som är bygglovsspliktiga

Den kontrollansvarige ska vara utsedd i samband med att bygglovsansökan skickas in till kommunen.

…och när behövs det inte en kontrollansvarig?
Små ändringar av en- eller tvåbostadshus kan vara utan krav på kontrollansvarig så länge byggnadsnämnen inte beslutar om annat i samband med bygglovsansökan. Exakt vart gränsen för “små ändringar” går beror lite på vart i landet man bor. Eftersom varje kommun har mandat att bestämma detta kommer det skilja sig något från kommun till kommun och det skiljer sig även mellan tätort och landsbygd.

Regeringen kan reglera/meddela om små åtgärder som inte kräver kontrollansvarig trots att de är lov- eller anmälningspliktiga.

Till exempel så brukar inte murar, plank och skyltar kräva kontrollansvarig.

 

Slå gärna en signal för rådgivning. 0722519502


 

Vad gör en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig ska
1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 § och, i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall,
2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,
4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
7. om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.
(Plan- och Bygglagen 10 kap. 11 §)

(Läs mer…)

 

Byggprocessen ur kontrollansvariges synvinkel

 
Byggprocess för kontrollansvarig

 • Handlingar/ritningar tas fram enligt kommunens krav.
 • Kontrollansvarig utses av byggherren.
 • Bygglovsansökan skickas in, därefter har kommunen 10 veckors handläggningstid.
 • Ev. kräver kommunen in kompletteringar, vilket innebär att handläggningstiden börjar om.
 • En kontrollplan upprättas oftast efter att bygglovet beviljats.
 • Kontrollansvarige biträder/hjälper byggherren med att upprätta kontrollplan.
 • Läs mer om kontrollplaner
 • Tekniskt samråd är ett möte mellan kommun, byggherre och kontrollansvarig, som byggherren kallar till innan byggstart.
 • Byggherren redovisar tekniska lösningar för kommunen som i sin tur kan framföra ytterligare krav som de anser tillämpliga.
 • Kontrollplanen granskas av kommunen och fastslås om den anses godkänd.
 • Om kommunen ser att allt är i sin ordning utfärdar de startbesked efter det tekniska samrådet.
 • Bygget får påbörjas först efter att startbesked utfärdats av kommun.
 • Under byggskedet ska kontrollplanen följas och dokumenteras efter föreskrivna kontrollpunkter, vilket till exempel kan innebära olika mätningar.
 • Kommunen och den kontrollansvarige ska göra ett antal platsbesök enligt den omfattning som kontrollplanen föreskriver.
 • Kontrollansvarige avger ett utlåtande som skickas in till kommunen. Om allt är i sin ordning fattar kommunen beslut om slutbesked. Därefter och inte innan får byggnaden tas i bruk.
 • Om kommunen anser det nödvändigt så kallar de till slutsamråd innan slutbesked.

 

Top